مرور برچسب

هیدرونفروز گرید 1

شاید تا بحال نام هیدرونفروز گرید 1 به عنوان یک بیماری کلیوی به گوشتان خورده باشد. به طور کلی هیدرونفروز کلیه (HYDRONEPHROSIS) به وجود آب در کلیه گفته می شود که باعث گشاد شدن آن می گردد. وقتی حالب ها ( لوله باریکی که کلیه را به مجاری ادرار متصل می کند) هم دچار گشادی شوند به آن هیدرویورترونفروز گویند.

اگر مردی دچار بزرگی پروستات باشد و باعث عدم خروج ادرار از مثانه شود، مثانه ضخیم شده و ادرار در مثانه تجمع می یابد و باعث هیدرونفروز کلیه می شود. یک بیماری شایع در بچه ها به نام برگشت ادرار به کلیه ها یا رفلکس ادرار وجود دارد که این برگشت ادرار به کلیه ها باعث هیدرونفروز کلیه می شود.

هیدرونفروز کلیه براساس یافته های سونوگرافی به درجات مختلفی تقسیم می شود. در هیدرونفروز گرید 1 فقط گشادی لگنچه وجود دارد. در حالیکه به طور مثال در هیدرونفروز گرید 2 گشادی لگنچه و کالیس ها بدون آسیب کلیه وجود دارد.